Searching...

Triển khai công tác chuẩn bị đấu thầu Gói thầu CW2: Đoạn tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống, DA thành phần 2 – Đoạn tuyến nối cầu Cao Lãnh-Vàm Cống thuộc DA kết nối khu vực trung tâm ĐB MêKông

04:19:00
Để thực hiện đúng tiến độ triển khai thực hiện theo Quyết định số 392/QĐ-BGVT ngày 08/02/2013 của Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Dự án thành phần 2 – Đoạn tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng MêKông, theo đó Gói thầu CW2: Đoạn tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống (Km 7+800  - Km 23+450) được Bộ Giao thông phê duyệt tại Quyết định số 392/QĐ-BGVT ngày 08/02/2013 gồm 3 hợp phần:

+ Hợp phần  CW2A: Đoạn tuyến nối phía Bắc (Km 7+800  - Km 13+750)
+ Hợp phần  CW2B: Đoạn tuyến nối trung tâm (Km 13+750 - Km 18+200) +  Hợp phần  CW2C: Đoạn tuyến nối phía Nam (Km 18+200 - Km 23+450)
Giá của các Hợp phần dự kiến là 40 triệu USD, nguồn vốn sử dụng Vốn vay của ADB và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức Đấu thầu là cạnh tranh quốc tế theo hình thức gói thầu có nhiều hợp đồng theo hướng dẫn của ADB; Phương thức đấu thầu Một giai đoạn,  Hai túi hồ sơ (không sơ tuyển). Thời gian lựa chọn nhà thầu là Quý II, Qúy III năm 2013.
          Trên cơ sở hồ sơ do Tông công ty Cửu Long trình, ngày 17/07/2013, tại Văn phòng Cục QLXD&CL CTGT, Tổ tư vấn thẩm định của Bộ GTVT đã họp thẩm định nội dung dự thảo Hồ sơ mời thầu Gói thầu CW2: Đoạn tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống (Km 7+800  - Km 23+450) Dự án thành phần 2 – Đoạn tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng MêKông. Chủ trì cuộc họp là Bà Nguyễn Minh Tuyến Phó Cục trưởng, đến dự cuộc họp có các thành viên Tổ tư vấn thẩm định của Bộ gồm các Vụ có liên quan (Vụ Kế Hoạch đầu tư; Vụ Tài chính; Vụ KHCN, Vụ QHQT), Đại diện công ty Cửu Long và Tư vấn dự án.
          Tại Cuộc họp, Tổ tư vấn thẩm định đã nghe Tổng công ty Cửu Long đọc tờ trình báo cáo nội dung Hồ sơ mời thầu Gói thầu CW2: Đoạn tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống (Km 7+800  - Km 23+450) Dự án thành phần 2 – Đoạn tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng MêKông ; thường trực tổ tư vấn (Cục QLXD&CL CTGT) báo cáo kết quả thẩm tra, đại diện các Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Vụ KHCN và Vụ QHQTphát biểu ý kiến của, Tổng công ty Cửu Long đã có giải trình tại cuộc họp. Trên cơ sở ý kiến của các bên có liên quan và của các thành viên của Tổ tư vấn thẩm định, Chủ trì cuộc họp Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Tuyến đã kết luận một số nội dung yêu cầu Tổng công ty Cửu Long sớm hoàn tất để đẩy nhanh công tác thẩm định và phê duyệt, như sau:
- Về cơ sở pháp lý, Tổng công ty Cửu Long khẩn trương hoàn tất, bổ sung các thủ tục như phê duyệt dự toán, xin ý kiến đối với tập chỉ dẫn kỹ thuật ; ý kiến không phản đối của ADB về nội dung hồ sơ mời thầu do Tổng công ty Cửu Long trình.
Ngoài các nội dung nêu trên, Tổng công ty Cửu Long cần lưu ý có văn bản đề nghị Bộ phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch đấu thầu; đồng thời rà soát lại quy mô, phạm vi của gói thầu, trường hợp nếu thay đổi quy mô và phạm vi gói thầu, Tổng công ty Cửu Long cần thực hiện các thủ tục để điều chỉnh cho phù hợp trước khi tổ chức đấu thầu.
- Yêu cầu về mặt kỹ thuật (Tập Quy định và chỉ dẫn kỹ thuật): đề nghị Tổng công ty Cửu Long rà soát và quy định các nội dung cho phù hợp với quy trình thi công và nghiệm thu, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án và các quy định hiện hành về thi công xây dựng công trình. Trong đó đặc biệt lưu ý về tính thống nhất, phù hợp với những hạng mục công trình có trong hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt; quy định về đo đạc khối lượng và thanh toán trong từng mục, hạng mục công việc đảm bảo phù hợp với Bảng tiên lượng mời thầu và dự toán được duyệt.
          - Về sử dụng lao động nước ngoài thực hiện công việc mà lao động trong nước có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu, đặc biệt là lao động phổ thông, lao động không qua đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ. Đề nghị rà soát và quy định cụ thể vào phần thích hợp trong hồ sơ mời thầu đảm bảo phù hợp theo quy định của Chính phủ.
          Trên cơ sở ý kiến của ADB chấp thuận nội dung hồ sơ mời thầu, Tổ tư vấn thẩm định thống nhất uỷ nhiệm cho Cục QLXD và CLCTGT (thường trực Tổ tư vấn) lập báo cáo thẩm định trình Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ mời thầu làm cơ sở mời thầu và xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu.
          Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong cuộc họp:
 
Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Tuyến chỉ đạo cuộc họp
 Tổ Tư tư vấn thẩm định đã nghe Tổng công ty Cửu Long báo cáo, phát biểu ý kiến tình hình triển khai thực hiện.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
// tạo Breaking News