Searching...

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động Mội trường Dự án khu tái định cư cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và đường nối giữa hai cầu xã Tân Mỹ

08:53:00
Theo Dong Thap Portal,  ngày 16 tháng 03 năm 2012, UBND Tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt Quyết định Số 247/QĐ-UBND  Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu tái định cư cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và tuyến nối giữa hai cầu xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. 
Theo đó, Chủ dự án phải có trách nhiệm những yêu cầu bắt buột sau đây:

- Thực hiện đúng những yêu cầu theo như các nội dung Điều 14 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
- Thực hiện đầy đủ các nội dung trong Báo cáo.
- Trong quá trình giải phóng, san lắp mặt bằng, và thi công thực hiện dự án phải có biện pháp xử lý chất thải rắn, nước thải, bụi, ồn, chất thải nguy hại,...theo đúng quy định.
- Thực hiện tốt công tác giám sát các chỉ tiêu ô nhiễm trong suốt quá trình thi công xây dựng.


Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình thực hiện dự án Kết nối tiểu vùng Sông Mekong do ADB, AuAid đồng tài trợ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
// tạo Breaking News